Thí nghiệm hiện trường

ĐO NHIỆT TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT

Tính chất dẫn nhiệt của đất đã được ứng dụng quan trọng trong kỹ thuật. Những tính chất này ảnh hưởng đến cách năng lượng được lan tỏa trong nền đất. Mặc dù có liên quan đến nhiệt độ của nền đất, một cách chính xác hơn, nó liên quan đến việc truyền năng lượng (chủ yếu dưới dạng nhiệt) trên khắp mẫu (nền) đất, bằng bức xạ, dẫn và đối lưu.


Tính chất nhiệt của đất bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng nước trong đất, phần thể tích của chất rắn và phần thể tích của không khí. Không khí là một chất dẫn nhiệt kém và làm giảm hiệu quả của các pha rắn và lỏng để dẫn nhiệt. Trong khi pha rắn có độ dẫn cao nhất, chính độ biến thiên của độ ẩm của đất quyết định phần lớn đến độ dẫn nhiệt. Vì tính chất độ ẩm của đất và tính chất nhiệt của đất có mối liên hệ rất chặt chẽ và thường được đo lường đồng thời. Sự thay đổi nhiệt độ là cực đoan nhất ở bề mặt của đất, khi nó được chuyển sang các lớp ở phía dưới, tốc độ truyền nhiệt sẽ giảm khi độ sâu tăng.

GOSCO cung cấp dịch vụ đo điện trở nhiệt của đất với chi phí cạnh tranh theo tiêu chuẩn ASTM D 5334-08 (Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định độ dẫn nhiệt của đất và đá mềm theo quy trình thăm dò kim nhiệt).

Các bước thực hiện thí nghiệm SPT:

– Bước 1: Khoan đến độ sâu thí nghiệm, vét sạch đáy hố khoan, lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn.

– Bước 2: Đánh dấu 3 khoảng bằng nhau (15cm) lên cần đóng.

– Bước 3: Thả búa ( tạ) rơi tự do và đếm tổng số búa qua các đoạn đánh dấu.

– Bước 4: Lấy số búa của 2 đoạn cuối cùng làm chỉ số SPT

– Bước 5: Rút, hạ và tháo mẫu SPT, lặp lại các bước khi thực hiện thí nghiệm ở những lần tiếp theo.

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn - Standard penetration test (SPT)

Hình 1: Thí nghiệm SPT

 

Hình 2: Thí nghiệm SPTThiết bị Thí nghiện xuyên tiêu chuẩn:
1. Ống lấy mẫu
2. Búa spt ( 63.5 kg)
3. Cần định hướng
4. Cần khoan
5. Cái đe

 

Mục đích chính của thí nghiệm là cung cấp các thông số cơ lý tương đối của trầm tích hạt thô, chẳng hạn như cát và sỏi mà hầu như không thể có được từ các mẫu bị xáo trộn. Ưu điểm của thí nghiệm này cũng như lý do chính cho việc sử dụng rộng rãi của nó là sự đơn giản và không tốn kém.
Sự hữu ích của kết quả SPT phụ thuộc vào loại đất, với cát hạt mịn cho kết quả hữu ích nhất, với cát thô và cát mịn cho kết quả hợp lý và không phù hợp cho đối với đất sét và đất sỏi.

Liên hệ để được tư vấn