Thí nghiệm hiện trường

ĐO NHIỆT TRỞ SUẤT CỦA ĐẤT

Tính chất dẫn nhiệt của đất đã được ứng dụng quan trọng trong kỹ thuật. Những tính chất này ảnh hưởng đến cách năng lượng được lan tỏa trong nền đất. Mặc dù có liên quan đến nhiệt độ của nền đất, một cách chính xác hơn, nó liên quan đến việc truyền năng lượng (chủ yếu dưới dạng nhiệt) trên khắp mẫu (nền) đất, bằng bức xạ, dẫn và đối lưu.


Tính chất nhiệt của đất bị ảnh hưởng mạnh bởi hàm lượng nước trong đất, phần thể tích của chất rắn và phần thể tích của không khí. Không khí là một chất dẫn nhiệt kém và làm giảm hiệu quả của các pha rắn và lỏng để dẫn nhiệt. Trong khi pha rắn có độ dẫn cao nhất, chính độ biến thiên của độ ẩm của đất quyết định phần lớn đến độ dẫn nhiệt. Vì tính chất độ ẩm của đất và tính chất nhiệt của đất có mối liên hệ rất chặt chẽ và thường được đo lường đồng thời. Sự thay đổi nhiệt độ là cực đoan nhất ở bề mặt của đất, khi nó được chuyển sang các lớp ở phía dưới, tốc độ truyền nhiệt sẽ giảm khi độ sâu tăng.

GOSCO cung cấp dịch vụ đo điện trở nhiệt của đất với chi phí cạnh tranh theo tiêu chuẩn ASTM D 5334-08 (Phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn để xác định độ dẫn nhiệt của đất và đá mềm theo quy trình thăm dò kim nhiệt).

Liên hệ để được tư vấn